Logo PPU spol. s.r.o.

PROJEKTOVÁ ČINNOST

Projektový atelier společnosti PPU spol. s r.o. sídlí v Praze 10 na sídlišti Skalka, cca 300 metrů od stanice metra trasy A - Skalka. Ateliery jsou situovány v poslením podlaží panelového domu ve Vyžlovské ulici číslo 36 / 2243.

Většina zaměstnanců společnosti má dlouholetou praxi při projektování a výstavbě jednotlivých lokalit a staveb zejména v Praze, kde se účastnili řešení od vytváření koncepce územní, přes projektové dokumentace jednotlivých stupňů až po autorské dozory při realizaci jednotlivých objektů i celých souborů staveb. Jedná se o městské inženýry, dopravní inženýry, vodohospodáře, energetiky a projektanty zabývající se oblastí životního prostředí.
Ve specielních profesích spolupracujeme se stabilním okruhem dalších projektových atelierů a projektantů či specialistů v oblasti geodezie, geologie, dendrologie, návrhu zeleně, silnoproudu, slaboproudu, atd.
Jsme tak schopni zajistit přípravné a projektové práce v oblasti dopravy a komunikací, technické infrastruktury - kanalizací, vodovodů, plynovodů, rozvodů elektrické energie, slaboproudých rozvodů (především telefonních), vytápění, a všech složek životního prostředí.
Všechny projektové práce zpracováváme v digitální podobě, grafické práce především za pomoci grafického programu AutoCad a AutoCad - Civil. Jsme schopni texty i grafické podklady přijímat z různých formátů a výsledné práce do těchto formátů opět exportovat.

Činnost společnosti PPU spol. s r.o. se soustřeďuje zejména na následující oblasti :


Doprava

- dopravní studie a dopravní řešení v územních plánech
- městské komunikace, silnice a křižovatky, rekonstrukce ulic
- dopravní řešení obytných celků a průmyslových nebo skladových areálů
- odstavné a parkovací plochy, dopravní řešení hromadných garáží
- nemotoristické komunikace (chodníky, cyklistické stezky, parkové cesty)
- dětská hřiště, hřiště pro sport
- projekty dopravního značení
- návrh dopravně inženýrských opatření
- terénní úpravy


Technická infrastruktura, vodní hospodářství

- městské inženýrství, koordinace inženýrských sítí
- kanalizace dešťové a splaškové, likvidace dešťových vod
- vodovody
- plynovody
- silnoproudé a slaboproudé rozvody
- vytápění 
- čistírny odpadních vod
- generely zásobování vodou
- generely odvodnění, úpravy vodních toků

Životní prostředí

- kapitoly vyhodnocení ŽP v územních plánech
- komplexní vyhodnocení ŽP pro jednotlivé stavby či soubory objektů
- vyhodnocení negativních vlivů dopravy na ŽP
- hlukové studie a posouzení, návrh protihlukových opatření
- měření hluku
- nakládání s odpady
- dendrologický průzkum
- vyhodnocení emisí z mobilních a stacionárních zdrojů (rozptylové studie)

Realizace staveb

- stavební a autorský dozor

Nabízené práce :

- poradenství a konzultace v oblasti dopravy, technické infrastruktury a životního prostředí
- územně plánovací dokumentace v oblasti dopravy technické infrastruktury a životního prostředí     (Urbanistické studie, územní plány, regulační plány)
- studijní práce a přípravné dokumentace v oblasti inženýrských sítí, dopravy a životního prostředí
- projektové dokumentace v oblasti dopravy, inženýrských sítí a životního prostředí (dokumentace k umístění stavby (pro územní rozhodnutí-DUR), dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP), dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS), realizační dokumentace (DPS) a autorský dozor (AD))
- řešení dopravy, dopravní studie, úpravy dopravního značení
- návrh dopravně inženýrských opatření, spojených se změnami dopravního režimu, uzavírkami, výstavbou, atd.
- řešení dětských hřišt a sportovních ploch
- hlukové studie, hluková měření (v obou případech jak ve venkovním tak vnitřním prostoru)
- emisně-imisní studie, rozptylové studie (jak stacionárních tak i mobilních zdrojů)
- studie a návrhy hospodaření s odpady
- dendrologické průzkumy
- vyhodnocení ostatních složek životního prostředí
- inženýring spojený s přípravou staveb ve všech stupních PD

Nabízené práce ve spolupráci s dalšími specialisty :

- geodetické práce, zaměřování stávajícího stavu
- geologické průzkumy, včetně vrtaných sond
- vyhodnocení radonového indexu

- projektové práce v oblasti průzkumů a návrhu zeleně, včetně dendrologie a ocenění stromů
- projektové práce v oblasti Územních systémů ekologické stability (ÚSES)
- práce v oblasti záborů zemědělského půdního fondu

 
Kontaktní adresa :

Vyžlovská 2243/36, 100 00  Praha 10 - Skalka, Česká republika
Tel./fax. :   420 274 812 093 - provoz, inženýrské sítě

            420 274 812 096 - inženýrské sítě
                  420 274 812 497 - doprava, komunikace, životní prostředí
                  420 274 812 537 - doprava, komunikace,
E-mail :     ppusro@seznam.cz, ppu@ppusro.cz,
www :        http://www.ppusro.cz

       

Menu

 • Úvod
 • Základní informace
 • Projektování
 • Reference
 • Kontakty
 • Novinky

  26.08.2016
  Nové referenční stavby
  01.05.2013
  Jsme již 20 let na trhu
  PPU již 20 let na trhu


   Společnost PPU spol. s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2009    www.ppusro.cz   ppusro@seznam.cz                                                         tisk | nahoru